วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัว สะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานพื้นที่ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๑ ตารางเมตร พร้อมทำการถมดิน กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๖.๓๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานพื้นที่ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมทำการถมดิน กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับเกลี่ยพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ ผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้าน หัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานพื้นที่ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตารางเมตร พร้อมทำการถมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานพื้นที่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการถมดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ เมตร และถนนคอนกรีตเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหัวสระใหม่-โนนสังข์ รหัสสายทาง ชย.ถ.๑๔๑-๐๓๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสระใหม่ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ไดโว่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง