วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อหนองบัว - ทุ่งตากแดด บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเลียบคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการยกร่องพูนดิน สายไร่นายบุญมา กามขุนทด บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการถมดินถนนสายเลียบคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสำเรือง บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๙ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
28  มิ.ย. 2566
โครงการยกร่องพูนดิน สายไร่นายบุญมา กามขุนทด บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
28  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อหนองบัว - ทุ่งตากแดด บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
28  มิ.ย. 2566
โครงการถมดินถนนสายเลียบคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
28  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเลียบคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
28  มิ.ย. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายบุเกษตร บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๐๗ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๘ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด