วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟสำหรับจัดงาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้า สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
18  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลยกสูง จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินใหญ่) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการดัดแปลง ต่อเติมเวทีและตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ (บิ้วอิน) ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน เวทีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๓๒ ตารางเมตร โครงตู้ไม้จริง และ mdf ปิดผิวเมลามีน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร และชั้นกระจกใสทั้งหมด ๑๒ แผ่น โดยทำตามแบบที่อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลยกสูง จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)