วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวนา-ดอนตูม (บริเวณไร่นางกำไร ชูตลาด) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
21  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย(ปะยาง) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๘๘๘๗ ชย.การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรองเครื่อง) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๘๘๘๗ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ เมตร และถนนคอนกรีตเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้า สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง (ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบปประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน ๑๓ ตัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง