วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าจริงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และรั้วคาวบอย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
22  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๖๕-๐๐๒๔ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสุนทราวาส ด้านทิศเหนือ บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิปริมาณงานโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน และเทคอนกรีต กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวนา-ดอนตูม (บริเวณไร่นางกำไร ชูตลาด) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิปริมาณงานโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวนา-โสกนา (บริเวณไร่นายอภิสิทธิ์ โม่งปราณีต) บ้านหัวสระ บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิปริมาณงานโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๖๕-๐๐๒๑ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างเข้าเล่ม สันกาว+ถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณและบัญชีสรุปผลการประมาณราคาเพื่อประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสุนทราวาส ด้านทิศเหนือ บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
22  ก.ย. 2566
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวนา-โสกนา (บริเวณไร่นายอภิสิทธิ์ โม่งปราณีต) บ้านหัวสระ บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ