วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสวนป่าชุมชนที่สาธารณะประโยชน์ป่าโกรกกุลา บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสวนป่าชุมชนที่สาธารณะประโยชน์ป่าโกรกกุลา บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบ่อที่สาธารณะประโยชน์บ่อโกรกกุลา ด้านทิศใต้ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-หนองดง (บริเวณนานายประทีป หินผา) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองอีเค บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประปา บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไฮไก่ (บริเวณไร่นายสอ มูลสันทียะ) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
จ้างออกแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลโครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา สนามกีฬากลาง ตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๐ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง