วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2566
โครงการต่อเติมโครงหลังคาที่จอดรถอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๓๐ เมตร สูง ๔.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด
10  ต.ค. 2566
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่ง เลียบคลองห้วยสีมุม จุดที่ ๑ บริเวณคอสะพานด้านทิศตะวันออก - หน้าบ้านนายหอม ฟุ้งสกุล จุดที่ ๒ ด้านทิศตะวันตกหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหัวสระ หมู่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์บริการ คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่ง เลียบคลองห้วยสีมุม จุดที่ ๑ บริเวณคอสะพานด้านทิศตะวันออก ? หน้าบ้านนายหอม ฟุ้งสกุล จุดที่ ๒ ด้านทิศตะวันตกหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหัวสระ หมู่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
28  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์บริการ คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าจริงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และรั้วคาวบอย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง