วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนน พร้อมลงหินคลุก สายบ้านโคกแสว-บ้านโนนสังข์ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
16  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลหัว ทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
16  พ.ย. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจเพื่อถนนปลอดภัยของไทบำเหน็จ ครั้งที่ ๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
2  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ เมตร และถนนคอนกรีตเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ย. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจเพื่อถนนปลอดภัยของไทบำเหน็จ ครั้งที่ ๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๑๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตามโครงการสวนอาหารป่าชุมชนบ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง