วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศเหนือ สนามกีฬากลางหัวทะเล บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ กกพ.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างทำวุฒิบัตร ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม(น้ำส้ม,น้ำองุ่น)เกล้ดหิมะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมปรึกษาหารือ วันที่ จันทร์ ที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาวัดสุนทรสราวาส บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม(น้ำส้ม,น้ำองุ่น)เกล้ดหิมะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมปรึกษาหารือ วันที่ จันทร์ ที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาวัดสุนทรสราวาส บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศเหนือ สนามกีฬากลางหัวทะเล บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ กกพ.กำหนด