วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการรณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าขี้เถ้า (ช่วงบริเวณไร่นางหนู) บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายศาลตาปู่ (ช่วงบริเวณไร่นางมนฤดี แสงฤทธิ์) บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง-หนองแดง (ช่วงบริเวณไร่นายทัศน์ ถึงช่วงบริเวณไร่นายสาคร ศรีสูงเนิน) บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง-หนองปรือ บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าขี้เถ้า (ช่วงบริเวณไร่นางหนู) บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
15  ธ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง-หนองปรือ บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
15  ธ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง-หนองแดง (ช่วงบริเวณไร่นายทัศน์ ถึงช่วงบริเวณไร่นายสาคร ศรีสูงเนิน) บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
15  ธ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายศาลตาปู่ (ช่วงบริเวณไร่นางมนฤดี แสงฤทธิ์) บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
14  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง