วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะที่สาธารณะประโยชน์หนองเชือก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานโดยการถมดิน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังทางเข้าบ่อขยะ และรอบบ่อขยะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
8  ม.ค. 2567
โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะที่สาธารณะประโยชน์หนองเชือก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ปริมาณงานโดยการถมดิน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังทางเข้าบ่อขยะ และรอบบ่อขยะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด
28  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลยกสูง จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ ทะเบียน นข ๔๘๘๖ ชย. (ปะยาง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลยกสูง จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
22  ธ.ค. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันจันทร์ ที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายฟาร์มไก่ (บริเวณข้างฟาร์มไก่นายประสิทธิ์ โม่งปราณีต) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่องน้อย-หนองดง บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง