วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่ออบรมกฎหมายน่ารู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่ออบรมกฎหมายน่ารู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่ออบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่ออบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด ในการจัดงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมการบริหารงานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลหัวทะเล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันอังคาร ที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน ๘๔-๓๙๙๐ ชย. และรถยนต์ส่วนกลางที่กองช่างรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง