วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๖-๐๐๐๓, ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๐และ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๑และ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๗ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๐ และ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๖ กองสวดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๘ และ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๕ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมข้อราชการและปรึกษาหารือ การต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันพุธ ที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัว สะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานพื้นที่ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๑ ตารางเมตร พร้อมทำการถมดิน กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๖.๓๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานพื้นที่ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมทำการถมดิน กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ