วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองบ่อขยะ (บริเวณไร่นายถาวร เพลียซ้าย) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโศกแค-หนองแดง (บริเวณไร่นางสาวศรีสุดา บำรุงราน) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายฟาร์มไก่ (บริเวณข้างฟาร์มไก่นายประสิทธิ์ โม่งปราณีต) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
20  ธ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
20  ธ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโศกแค-หนองแดง (บริเวณไร่นางสาวศรีสุดา บำรุงราน) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
20  ธ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
20  ธ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองบ่อขยะ (บริเวณไร่นายถาวร เพลียซ้าย) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
20  ธ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่องน้อย-หนองดง บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ