วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2561
จ้างทำการลงลุกรังซ่อมแซมถนนช่วงชำรุดเสียหาย ภายในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน บ้านหนองประดู่ หมู่ 4 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างทำการลงลูกรังซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย สายหนองปรือ บ้านหนองประดู่ หมู่ 4 ตำบลหัวทะเล อำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างทำการลงลูกรังซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย สายทุ่งประดู่ บ้านหัวสรใหม่ หมู่ 12 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างทำการลงลูกรังซ่อมแซมถนนช่วงชำรุดเสียหาย สายเลียบคลองกระทุ่มลาย บ้านหัวสระใหม่ หมู่ 12 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างทำการลงลุกรังซ่อมแซมถนนช่วงชำรุดเสียหาย สายหัวนา-โศกโก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ สายคลองโอบ บริเวณนานายกรวย บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองไผ่งาม บริเวณนานายตั๊ด บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง