วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ สายห้วยดินดำ บริเวณนานายรุณ บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ สายคลองโอบ บริเวณนานายส่ง บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ สายคลองโอบ บริเวณนานายบุญเลิศ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ สายคลองโอบ บริเวณนานายบัง บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ สายคลองโอบ บริเวณนานายทะ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ สายคลองโอบ บริเวณนานายพยุง บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณพ์สำนักงานกองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (ไม้) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุทำพรมเช็ดเท้าและวัสดุถักเปลนอนตามโครงการอบรมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าและถักสานเปลนอนจากเศษผ้าให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง