วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหลังโรงเรียน-เลียบห้วยสีมุม(ต่อ) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนน สายบ้านนายโต บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน ตามโครงการจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำ แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์(ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายบนเวที,ป้ายผ้าแพร่)โครงการจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำ แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบนอก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง