วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง(รถปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง)ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด ตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 6642 ชย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายใบ-ถนนสุรนารายณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อค่ารับรองสำหรับผู้เชิญมาร่วมงานและประชาชนที่มาร่วมงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง,เช่าเวทีการแสดงและเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง