วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายเลียบคลองหว้า บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหัวนาเลียบคลองกระทุ่มลาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองงิ้ว-หนองแน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนสังข์-โคกแสว หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหัวนา-ดอนตูม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกุดปลาค้าว-หนองบัว บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหัวนา-ดอนตูม บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง