วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
วัสดุ (ธงชาติ,ธงสัญษณ์ วปร.,กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐,พานธูปเทียน แพร,เสาธงไม้)ในการจัดเตรียมงาน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
30  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลฯ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อผ้าต่วน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านผู้ช่วยนายประสาน กิ่งปลัด-ห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างทำการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ สายเลีบยคลองกุดปลาค้าว-คลองทางควาย บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างทำการขุดลอกสระโกรกกุลา บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองกระทุ่มลาย บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายห้วยโนนงิ้ว บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง