วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวสระใหม่-บ้านโนนสังข์ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จรรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายศาลตาปู่-ซอยลับแล บ้านเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นักกีฬาหมู่บ้านภายในตำบลหัวทะเล (หมู่ที่ 1-6) ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด)ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬาภายในตำบลหัวทะเล (หมู่ที่7-12) ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด)ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียง(รวมติดตั้งและรื้อถอน)สำหรับประชาสัมพันธ์ของกองอำนวยการฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด)ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างวงดุริยางค์สำหรับนำขบวนพาเหรดของนักกีฬาเข้าสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองดง-บ้านเก่า บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองคู บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง