วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 6642 ชย. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองไผ่งาม(บริเวณฝายน้ำล้น)บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองไผ่งาม(บริเวณหลังบ้านนายบุญเชิด โม่งปราณีต)บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมคันคลองห้วยสีมุม(บริเวณนานายก้อน)บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองหว้า(บริเวณนานายเงิน)บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ สายคลองทางควาย(บริเวณนานายป่าน)บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายนานายช่วย ฝั่งสระ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำสายลับแล บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ชั้นวางของ ๓ ชั้น เหล็ก) ของศูนย์พัฒน์เด็กเล็กตำบลหัวทะเล ซึ่งอยู่ในความดูแลกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-46-0001,054-46-0002 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง