วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงาน(กระสอบทราย)ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชนและจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง