วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ไฟฟ้าภายในสำนักงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด(ห้องคณะผู้บริหาร)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0019 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศซึ่งอยู่ในความดูแลของกองการศึกษาฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0010,420-54-0011,420-62-0026,420-62-0027 จำนวน 4 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศห้องทำงานกองคลัง)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0016 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งสว่าง ทั้งสองฝั่งจากบ้านนายคะนึงถึงบ้านนายสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งสว่าง จากบ้านนายมิ่งถึงบ้านนายชนะ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองห้วยดินดำ บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง(หมึกเครื่องเครื่องถ่ายเอกสาร)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง