วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานผู้บริหารและเก้าอี้ทำงานผู้ปฏิบัติ) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายหนองไฮไก่(บริเวณไร่นางสุณี ไร่เจริญ)บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายหนองดง-หนองแดง (บริเวณไร่นางนก)บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการติดตั้งสายส่งกำลังไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ บริเวณโดยรอบที่ทำการบริหารส่วนตำบลหัวทะเล(เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างป้ายไวนิลตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 6642 ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข 2254 ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง