วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตตำบลหัวทะเล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาตัวรอด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กที่จอดรถเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปริมาณงาน กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๓๐ เมตร สูง ๔.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ตารางเมตร โดยทำตามแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2567
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นายตา พัดพาน ? ไร่นายยศพล ฝั่งสระ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ กำหนด
4  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ กำหนด
4  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโสกดินแดง จากไร่นางประเทือง เภากุ่ม - ไร่นางแสงดาว ฟ้าคุ้ม บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ กำหนด
4  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองโอบ - โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ กำหนด
4  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองไผ่งาม - โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ กำหนด จำนวน ๑ โครงการ
4  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นางเกตุ พัดพาน ? ไร่นายคำรน หาญวิชา บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ กำหนด