วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าต่วน(เหลือง-ขาว)ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังกลบหลุม สายโคกแสว-หนองตะไกร้ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปรับเกรดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังกลบหลุม สายล่องน้อย-โคกเตียน,สายบุเกษตร บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒,๑,๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปรับเกรดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังกลบหลุม สายบ้านเก่า-หนองแดง บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๘-๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปรับเกรดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๒๗,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังกลบหลุม สายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘,๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปรับเกรดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังกลบหลุม สายโนนสังข์-โคกแสว,หนองอีเค บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙-๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำจากบ้านนางวรัญญา อาบสุวรรณ์ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน สองข้างทางถนน205 บ้านเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน แยก205-หนองสะแก บ้านเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง