วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนสุวรรณ(ต่อ)บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง๔เมตร ยาว๗๑.๕๐เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๘๖ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(หม้อแปลงไฟฟ้า แบบแขวนบนเสา ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐KVAและติดตั้งมิเตอร์แรงดันต่ำประกอบซีที ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๒๕๐/๕แอมป์ เพื่อวัดหน่วยการใช้ไฟทั้งหมดและรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำประกอบซีที ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๑๕๐/๕แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกแสว-หนองแหน บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว๖๔.๕๐เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๓๒๒.๕๐ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลตาปู่-บ้านผู้ช่วยไพโรจน์ บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญ(ช่วงที่๒) บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗.๘๐เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๔๐ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองไผ่งาม-โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๐เมตร ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔๐ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวรรณ์(ต่อจากเดิม)บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเริ่ม บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว๓๘ เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไฮไก่ บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔๐ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไฮไก่ บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง