วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายคลองดินดำ หนองดง หมู่ที่ ๗ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายลับแล-บ้านนายชื้น บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้าง1โครงการลงลูกรังสายหลังโรงเรียน-ไร่นายดูด บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อดินเพาะชำแยกใส่ถุงดำ ตามโครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอด โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้ จังหวัดชัยภูมิ อบต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อท่อส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๕๑ เมตร จำนวน ๑ เส้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่านพร้อมที่ชาร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจกมองข้าง ๒ ข้าง)รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด)ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง