วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
จ้างจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการกองทุนไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตตำบลหัวทะเล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาตัวรอด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองไผ่งาม - โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองโอบ - โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นางเกตุ พัดพาน ? ไร่นายคำรน หาญวิชา บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นายตา พัดพาน ? ไร่นายยศพล ฝั่งสระ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโสกดินแดง จากไร่นางประเทือง เภากุ่ม - ไร่นางแสงดาว ฟ้าคุ้ม บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตตำบลหัวทะเล กิจกรรมลอยตัว เพื่อเอาตัวรอด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
เช่าสถานที่อบรม สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ พร้อมชุดว่ายน้ำและเสื้อชูชีพ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตตำบลหัวทะเล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาตัวรอด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง