วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2567
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสะเดา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองประดู่ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานโดยการ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อร้างไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
12  ก.พ. 2567
โครงการยกร่องพูนดิน สายทุ่งตับเต่า หมู่ที่ ๒ บ้านหัวสระ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
12  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขตนอก หมู่ที่ ๘ บ้านเก่า ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและลงพื้นที่ตำบลหัวทะเล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันจันทร์ ที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วัน จันทร์ที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ปะยาง รถยนต์ ทะเบียน นข 3044 ชย.) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ ทะเบียน นข ๔๘๘๖ ชย. (ปะยาง )องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย.และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ (เปลี่ยนยางใน)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๖๕-๐๐๑๓,๐๐๑๔ )สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง