วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ สายหลังโรงเรียนบ้านกุ่ม (ต่อของเดิม) บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
18  ก.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโสกเจ๊กเก้า เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๕ ถนนสุรนารายณ์ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๑๑ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ
18  ก.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการยกระดับถนน สายบ้านนายโหล-ถนนสายรอบนอกบ้านหัวสระ ม.๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๕ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ
18  ก.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการยกระดับถนน ซอยแสงสว่าง บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ
18  ก.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการยกระดับถนน สายบ้านนายจรูญ ภูมิสนิท หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
18  ก.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองหนองตาเหล็ก บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงตะวัน บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ ? ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงตะวัน บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ ? ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ที่กำหนด
9  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศเหนือ สนามกีฬากลางหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ กกพ.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ