วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองกุดปลาค้าว (บริเวณหลังโรงเรียนหนองประดู่) บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโนนสังข์-โคกแสว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ (บริเวณนานายประวิทย์ สิทธิขุนทด)จุดที่ ๒ (บริเวณไร่นายเดี่ยว เภากุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองสะแก บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองโอบ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ (บริเวณนานางน้อย โม่งปราณีต) จุดที่ ๒ (บริเวณนานางนวล สาเกตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคลองดินดำ บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ (บริเวณนานายเสถียร หินให้)เกลี่ย จุดที่ ๒ (บริเวณนานายกาก กวางขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๕ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๔ หมายเลขครุภัณฑ์๔๒๐-๖๔-๐๐๓๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๘ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๙ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง