วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงโต บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็๗รรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
เช่าโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (เช่าเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 1 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
เช่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามโครงการสีบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เติมน้ำยาถังดับเพลิงขนาด 20 ปอนดฺ์ (ตามขอบเขตรายละเอียดจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุจัดสถานที่การจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามโครงการสีบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามโครงการสีบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคลองหนองตาเหล็ก บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง