วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบุคลากรจัดเก็บขยะ(นายณรงค์ เหล็กดี) ตามโครงการจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมคันคลองไผ่งาม(บริเวณท่อลอดเหลี่ยม) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองไผ่งาม-โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมคันคลองห้วยสีมุม (บริเวณบ้านนางดารา) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนเลียบคลองไผ่งาม(บริเวณนานายทะ)บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งอรุณ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงตะวัน บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่าขี้เถ้า บ้านเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองสะแก บ้านเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง