วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม ๖๖๔๒ ชย ขนาด ๘๐ แอมป์) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักกัน ตามโครงการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสนับสนุนมาตราการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกแสว-หนองแหน บ้านโคกแสว ม. ๖ ต.หัวทะเลอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมลูกรังสายหนองดง-บ้านเก่า บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง