วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายคลองหว้า บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอาคม ชินนอก หมู่ที่ ๗ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง๓เมตร ยาว๙๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๘๕ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสำราญ-บ้านนางทองแต๋ว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหนองสะแก บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ต.หัวทะเล อ.เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการขุดวางท่อ คสล.ช่วงที่ ๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมยาแนว ช่วงที่ ๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อพร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างป้ายอะคริลิค ตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กเสริมสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลายภายในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ?ตามโครงการประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สีชมพูและสีเหลือง)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๐ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ