วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัข-แมว)ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 14 ประจำปี2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังกลบหลุม สายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ 8,7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังกลบหลุม สายโนนสังข์-หนองตะไกร้ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙,๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังกลบหลุม สายหัวสระใหม่-หนองแดง บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12-7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังกลบหลุม สายคลองน้อย-โคกเตียน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒,๑,๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังกลบหลุม สายโนนสังข์-โคกแสว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9-6 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง(รถปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง)ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง