วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รถตู้ ทะเบียน นข 3044ชย. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.63-30 มิ.ย.63(นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางวราลักษณ์ ฝ่ายประสิทธิ์ บ้านหัวทะเล ม.๑๑ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๔.๖๐เมตร ช่วงที่ ๒ จากศูนย์สาธิต-บ้านนางสมลักษณ์ โม่งประณีต กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๘.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายกี้ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณคลองไผ่งาม-คลองโอบ บ้านหัวทะเล ม.๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการขุดวางท่อ คสล.ช่วงที่ ๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมยาแนว ช่วงที่ ๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๘๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมยาแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง