วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (ไม้) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2561(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 6950 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหัวทะเล ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ขนาด 20 ปอนด์ จำนวน 33 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง