วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงาน(กระสอบทราย)ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชนและจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
วัสดุ (ธงชาติ,ธงสัญษณ์ วปร.,กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐,พานธูปเทียน แพร,เสาธงไม้)ในการจัดเตรียมงาน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
30  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลฯ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง