วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (นางสาวศรีสุดา บำรุงราน )จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อข้าวสารสำหรับบรรจุในถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ภายในพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกลาดยาง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ร่วมประชุมฯและสายไมค์ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ขององค์การบริหารส้วนตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องมัลติเมียเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อยางรถตู้ ทะเบียน นข 3044 ชย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง