วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองโอบ-ถนนดำ สายบ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองดง-สายบ้านเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโสกหมอยา-โคกเตียน สายบ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบุเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร ฟากวิลัย บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวรรณ(ต่อของเดิม)บ้านโคกแสว หมู่ที่ 6 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
18  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ฟากวิลัย - ทะเลสีดอ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง(รถปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง)ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง