วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไฮไก่ บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก+ยางใน+ผ้าพันคอกะทะล้อรถ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย. ) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่ รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 6642 ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยถูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง ๓ เมตร ยาว๕๒เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๑๕๖ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็กสายบ้านนายทองดี บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทองดี บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง ๒เมตร ยาว ๓๕เมตร หมา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสะอิ้ง พาระหันต์ บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเชี้ยมบี้ แซ่เรียน บ้านกุ่ม หมู่ที่๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง