วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ่อขยะและปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปี 2562 (ระหว่างวันที่ 21 พ.ค-14 มิ.ย 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 6642 ชย. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองไผ่งาม(บริเวณฝายน้ำล้น)บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองไผ่งาม(บริเวณหลังบ้านนายบุญเชิด โม่งปราณีต)บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมคันคลองห้วยสีมุม(บริเวณนานายก้อน)บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองหว้า(บริเวณนานายเงิน)บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรองเครื่อง)รถบรรทุกขยะ ทะเบียน บม 6642 ชย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง