วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอาชีพทำหม่ำและแหนมหมูให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอาชีพทำหม่ำและแหนมหมูให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองกุดปลาค้าว กม+๐๐๐-๒+๖๓๐ พร้อมปรับแต่งสโลปด้วยรถขุด บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงการถมดินขึ้นรูปคันทาง สายร่องน้อย-หนองขาม (บริเวณไร่นางรวย ฟากวิลัย) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฉางเก็บของ-ถนนสุรนารายณ์ 205 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างบ่อขยะในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงขุดลอกคลองหนองยายขาว กม.๐+๐๐๐ - ๐.+๙๐๐ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง