วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนน สายบ้านนายโต บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบนอก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบุคลากร (นายสุวิทย์ เสิงขุนทด) ตามโครงการจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบุคลากรจัดเก็บขยะ(นายณรงค์ เหล็กดี) ตามโครงการจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมคันคลองไผ่งาม(บริเวณท่อลอดเหลี่ยม) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง