วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ สายสุรนารายณ์-สถานีตำรวจ(บริเวณปั้มน้ำมัน PT-ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางจำปี - บ้านนางรสรินทร์ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตู้ ทะเบียน นข 3044 ชย. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง สายข้างโรงเรียน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หลังโรงเรียนหัวสระ-ห้วยสีมุมบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อถังขยะประจำหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างทำการลงลุกรังซ่อมแซมถนนช่วงชำรุดเสียหาย ภายในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน บ้านหนองประดู่ หมู่ 4 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างทำการลงลูกรังซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย สายหนองปรือ บ้านหนองประดู่ หมู่ 4 ตำบลหัวทะเล อำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างทำการลงลูกรังซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย สายทุ่งประดู่ บ้านหัวสรใหม่ หมู่ 12 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง