วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักกัน ตามโครงการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสนับสนุนมาตราการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกแสว-หนองแหน บ้านโคกแสว ม. ๖ ต.หัวทะเลอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมลูกรังสายหนองดง-บ้านเก่า บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจ (จากบ้านนายตี๋-บ้านนายคูณ) บ้านกุ่ม ม. ๓ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๒.๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตร.ม. ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการลงลูกรังสายนาห้วย บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิโดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ ตามมแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง