วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๘ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๒ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาายบ้านหัวสระใหม่-บ้านโนนสังข์(ต่อ)บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่๑๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔เมตร ยาว๗๑.๕๐เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๘๖ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว๙๒เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสิทธิ์ บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแพงศรี-ปั้มน้ำมัน พีที(ต่อจากของเดิม)บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง๕ เมตร ยาว๖๑เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๓๐๕ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนสุวรรณ(ต่อ)บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง๔เมตร ยาว๗๑.๕๐เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๘๖ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(หม้อแปลงไฟฟ้า แบบแขวนบนเสา ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐KVAและติดตั้งมิเตอร์แรงดันต่ำประกอบซีที ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๒๕๐/๕แอมป์ เพื่อวัดหน่วยการใช้ไฟทั้งหมดและรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำประกอบซีที ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๑๕๐/๕แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง