วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองดง-หนองสนิม บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองดง-หนองแดง บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองโอบ-โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-บ้านหนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (นางสาวเจียรนัย ภูมิสมบัติ ) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562(นายอำนาจ ฟากวิลัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (นางสาวศรีสุดา บำรุงราน )จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อข้าวสารสำหรับบรรจุในถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง