วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้าง1โครงการลงลูกรังสายหลังโรงเรียน-ไร่นายดูด บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อดินเพาะชำแยกใส่ถุงดำ ตามโครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอด โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้ จังหวัดชัยภูมิ อบต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อท่อส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๕๑ เมตร จำนวน ๑ เส้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่านพร้อมที่ชาร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจกมองข้าง ๒ ข้าง)รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด)ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์(หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแขวนบนเสา ระยะ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ KVA และติดตั้งมิเตอร์แรงดันต่ำประกอบซีที ระยะ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ เพื่อวัดหน่วยการใช้ไฟทั้งหมด และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำประกอบซีที ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์) จำนวน ๑ เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง