วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสือนวล-บ้านนายสุทัศน์ รังผึ้ง บ้านหัวสระ หมู่ที่๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๑.๕๐เมตร หนา ๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๓๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่๑๐ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓เมตร ยาว๒๔๐เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๗๒๐ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
เครื่องเสียง ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
16  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชนในวันจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าต่วน(เหลือง-ขาว)ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญมี บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังกลบหลุม สายโคกแสว-หนองตะไกร้ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปรับเกรดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังกลบหลุม สายล่องน้อย-โคกเตียน,สายบุเกษตร บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒,๑,๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปรับเกรดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังกลบหลุม สายบ้านเก่า-หนองแดง บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๘-๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปรับเกรดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๒๗,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังกลบหลุม สายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘,๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปรับเกรดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง