วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโก้จันทึก บ้านเก่า ม.๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๒ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด สำหรับรถบรรทุกน้ำฯ ทะเบียน บม ๖๖๔๒ ชย.)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย. ,และรถส่วนกลางที่กองช่างรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัดสำหรับรถยนต์ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย. และรถส่วนกลางที่สำนักงานปลัดรับผิดชอบดูแล เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขฯ สำหรับรถบรรทุกขยะและเครื่องพ่นหมอกควันฯลฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองการศึกษาฯ สำหรับรถยนต์รับส่งนักเรียน ทะเบียน บม.๘๑๖๒ ชย.)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง