วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำ แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง ประจำปี 2561 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
เช่าเวที เครื่องเสียง และเครื่องปั่นไฟ ที่ใช้ในการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน ตามโครงการจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำ แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน ตามโครงการจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำ แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์(ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายบนเวที,ป้ายผ้าแพร่)โครงการจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำ แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อเสื้อชูชีพ ตามโครงการจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำ แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหลังโรงเรียน-เลียบห้วยสีมุม(ต่อ) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนน สายบ้านนายโต บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง