วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 14 ประจำปี2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัข-แมว)ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังกลบหลุม สายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ 8,7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังกลบหลุม สายโนนสังข์-หนองตะไกร้ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙,๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังกลบหลุม สายหัวสระใหม่-หนองแดง บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12-7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังกลบหลุม สายคลองน้อย-โคกเตียน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒,๑,๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังกลบหลุม สายโนนสังข์-โคกแสว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9-6 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง(รถปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง)ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด ตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง