วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายหัวนา-เลียบคลองกระทุ่มลาย บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายหัวนา-ดอนตูม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายหนองตะไกร้ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายลับแล-บ่อน้ำนายแล บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายโคกแสว-ชนเขตบ้านหนองกราด บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายคลองดินดำ หนองดง หมู่ที่ ๗ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายลับแล-บ้านนายชื้น บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้าง1โครงการลงลูกรังสายหลังโรงเรียน-ไร่นายดูด บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อดินเพาะชำแยกใส่ถุงดำ ตามโครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอด โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้ จังหวัดชัยภูมิ อบต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง